Regulamin sklepu internetowego

 

§ 1 Postanowienia wstępne 

 1. Sklep internetowy TURBO-AS, dostępny pod adresem internetowym turboas.pl , prowadzony jest przez Ryszard Zajączkowski prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą TURBO-AS, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 928-129-62-08, REGON 970765622

 

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§  2 Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą TURBO-AS, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 928-129-62-08, REGON 970765622
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.turboas.pl
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 15. Zapytanie – oświadczenie woli Klienta stanowiące zaproszenie do złożenia oferty przez Sprzedającego.
 16. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 17. Weryfikacja – ocena zwracanych przez Klienta przedmiotów, tj. używanych turbosprężarek i filtrów DPF pod kontem ich kompletności, uszkodzeń mechanicznych i poprawności kodu produktu.

 

§ 3 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Osiek 3, 68-300 Lubsko
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@turboas.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 0048 663 717 539
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 38 1020 5460 0000 5202 0128 7309
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godz.8:00 – 18:00 w soboty w godz. 8:00-16:00.

 

§  4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Mozilla Firefox wersja 17 lub wyższa, Internet Explorer wersja 10 lub wyższa, Google Chrome wersja 23 lub wyższa, Safari wersja 5.0 lub wyższa, Opera wersja 12 lub wyższa.
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,,
 4. zainstalowany program FlashPlayer.

 

§ 5 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i  są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Sprzedający może dokonywać modyfikacji asortymentu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych Produktów.
 5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

 

§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

§ 7 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia
 5. w momencie składania zamówienia na produkty zregenerowane Klient będzie miał możliwość dokonania ich zakupu „z kaucją” lub „bez kaucji” (procedura zwrotu kaucji jest opisana w § 10)
 6. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 7. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
 8. Zamówienia dokonane w sobotę, niedzielę lub święto będą realizowane począwszy od najbliższego dnia roboczego.
 9. Klient może złożyć zamówienie w formie Zapytania drogą telefoniczną. Po złożeniu zapytania Sprzedający w ciągu dwóch Dni roboczych przedstawi Klientowi ofertę w odpowiedzi na jego Zapytanie. Oferta zostanie przesłana na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 10. Klient w ciągu dwóch Dni roboczych od otrzymania przez Sprzedającego Oferty może ją przyjąć. Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Oferty lub dokonania przez Klienta płatności zgodnie z przedstawioną Ofertą zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.

 

§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 2. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa
 3. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa
 4. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Osiek 3 ,68-300 Lubsko
 5. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 6. Płatność przy odbiorze
 7. Płatność za pobraniem
 8. Płatność przelewem na Konto Sprzedawcy
 9. Płatności elektroniczne
 10. Płatności karta płatniczą
 11. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

 

 

§ 9 Wykonanie umowy sprzedaży 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu lub telefonicznie zgodnie z § 7 ust. 9 i 10 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Termin realizacji zamówienia jest określony przy opisie Produktu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia po uprzednim poinformowaniu Klienta i wyrażeniu przez niego zgody na zmianę terminu.
 4. W przypadku wyboru przez klienta:
 5. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane
 6. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki
 7. płatności gotówką przy odbiorze osobistym produktu, Klient zobowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze produktu w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o gotowości produktu do odbioru
 8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia
 9. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 10. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 11. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy
 12. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży
 13. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 14. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 15. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
 16. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 17. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 18. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Unii Europejskiej.
 19. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 20. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 

 

§ 10 Wymiana / zwrot produktów (zwrot kaucji) 

 1. W przypadku Produktów zregenerowanych stanowiących ofertę sklepu internetowego Klient ma możliwość zwrotu posiadanej przez niego turbosprężarki / filtra DPF i zwrotu zapłaconej kaucji.
 2. W momencie składania zamówienia i wybraniu przez Klienta opcji zakupu „z kaucją” do ceny Produktu zregenerowanego jest automatycznie doliczana kaucja w wysokości określonej w opisie Produktu. Opcja ta dotyczy sytuacji, w której:
 3. Klient nie decyduje się na zwrot należącej do niego używanej turbosprężarki / filtra DPF
 4. Klient pomimo wcześniej podjętej decyzji i zwrocie posiadanej przez niego używanej turbosprężarki / filtra DPF nie dostarczył Sprzedającemu tych przedmiotów do momentu osobistego odbioru przez niego zamówionych Produktów lub dokonania przez Sprzedającego ich wysyłki.
 5. W momencie składania zamówienia i wybraniu przez Klienta opcji zakupu „bez kaucji” do ceny Produktu zregenerowanego nie jest doliczana kaucja. Opcja ta dotyczy sytuacji, w której:
 6. Klient odbiera zamówiony Produkt zregenerowany osobiście jednocześnie zdając posiadaną przez niego używaną turbosprężarkę / filtr DPF.
 7. Klient przed odbiorem osobistym Produktu zregenerowanego lub jego wysyłka przez Sprzedającego dostarczył Sprzedającemu posiadaną przez niego używaną turbosprężarkę / filtr DPF.
 8. Aby Klient mógł dokonać zwrotu posiadanej przez niego używanej turbosprężarki / filtra DPF i tym samym nie płacić kaucji lub uzyskać jej zwrot muszą być spełnione wszystkie następujące warunki:
 9. zwracana turbosprężarka / filtr DPF posiada tożsamy lub równorzędny kod produktu jak zakupiony przez Klienta Produkt zregenerowany (kod produktu jest umieszczony w jego opisie na stronie internetowej)
 10. zwracana turbosprężarka / filtr DPF są kompletne, nie posiadają śladów rozbierania i są wolne od wad (uszkodzeń mechanicznych) uniemożliwiających ich dalszą regenerację chociażby w najmniejszym stopniu
 11. jeżeli przedmiotem zwrotu jest filtr DPF nie może on być zamiennikiem innego producenta
 12. jeżeli przedmiotem zwrotu jest filtr DPF musi być on dostarczony Sprzedającemu najpóźniej w dniu osobistego odbioru przez Klienta zakupionego Produktu zregenerowanego lub do momentu wysyłki tego produktu przez Sprzedającego
 13. jeżeli przedmiotem zwrotu jest turbosprężarka musi być ona dostarczona Sprzedającemu najpóźniej 14 dni od osobistego odbioru zakupionego przez Klienta produktu zregenerowanego lub jego wysyłki przez Sprzedającego.
 14. w przypadku gdy Klient nie dokonuje zwrotu osobiście w treści przesyłki musi zawrzeć dane umożliwiające jego identyfikację przez Sprzedającego, np. numer zamówienia Produktu zregenerowanego.
 15. W przypadku otrzymania przez Sprzedającego zwracanej przez Klienta turbosprężarki / filtra DPF po terminie lub niespełniających wymogów określonych w § 10 ust. 4, Sprzedający poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji. Sprzedający zobowiązuje się do dokonania Weryfikacji zwracanych przedmiotów w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ich otrzymania.
 16. W przypadku wyboru przez Klienta opcji zakupu „bez kaucji” oraz nie przyjęcia przez Sprzedawcę zwracanej przez Klienta turbosprężarki / filtra DPF spowodowane nie spełnieniem wymogów określonych w § 10 ust. 4. Klient zobowiązany będzie do zapłaty kaucji w wysokości określonej przy zakupie przez niego Produktu zregenerowanego w ciągu 14 dni od otrzymania od Sprzedającego pisemnego żądania zapłaty.
 17. Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania zapłaty kaucji, o którym mowa w ust. 6 w wysokości proporcjonalnej do wartości przekazanej przez Klienta używanej turbosprężarki / filtra DPF z uszkodzeniami mechanicznymi lub niekompletnej, która pomimo w/w wad będzie nadawała się do regeneracji. Możliwość proporcjonalnego ustalenia wartości kaucji będzie oceniana przez Sprzedającego odpowiednio do zakresu uszkodzeń / kompletności zwracanej przez Klienta turbosprężarki / filtra DPF.
 18. Sprzedający zwróci klientowi kaucję w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty dokonania przez niego weryfikacji, o której mowa w ust. 5 i ust. 10 na rachunek bankowy, z którego dokonała zapłaty za zakupiony Produkt zregenerowany. Klient ma prawo do podania innego rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócona kaucja. Za datę zwrotu uznaje się dzień obciążenia kwotą zwrotu rachunku bankowego Sprzedającego.
 19. Przy składaniu zamówienia na Produkt zregenerowany Klient jest informowany o wysokości kaucji jaka zostanie mu zwrócona w przypadku uznania przez Sprzedającego zwrotu używanej turbosprężarki / filtra DPF.
 20. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zwrotu kaucji, o której mowa w ust. 9 w wysokości niższej niż zapłacona przez Klienta w momencie dokonywania zakupu Produktu zregenerowanego w przypadku gdy w drodze Weryfikacji, o której mowa w ust. 5 zwracana przez Klienta turbosprężarka / filtr DPF (spełniająca wymogi określone w ust. 4 a), 4 c), 4 d), 4 e), 4 f)) będzie niekompletna lub będzie posiadała uszkodzenia mechaniczne pozwalające jednak na jej regenerację ( ust. 4 b)). Wysokość zwracanej kaucji zostanie wtedy określona przy uwzględnieniu oraz w sposób proporcjonalny do wartości zwracanej przez Klienta używanej turbosprężarki / filtra DPF z w/w wadami.
 21. Koszty dostarczenia należącej do Klienta zwracanej używanej turbosprężarki / filtra DPF do Sprzedającego leżą po stronie Klienta.

 

 

§ 11 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
 8. w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 9. w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 10. zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 11. sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 13. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 14. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu
 15. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie
 16. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 17. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
 18. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy
 19. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

§ 12 Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe i używane. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego używanego Produktu.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu oraz kartę gwarancyjną (jeżeli została wydana).
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

 

 

§ 13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

 

§ 14 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§ 15 Postanowienia końcowe 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.